Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

SeventeenRed
09:29
Maybe luck is a lady
— nawiązując do mojego snu... oj tak, zdecydowanie

August 19 2017

21:39
8618 29d7
Reposted fromAmericanlover Americanlover viajabolmax jabolmax
21:39
7546 8fb7 500

Are we really so different that we must be horrified of one of them uncovered, and completely okay with the other?

this is now my most favorited post ever

SeventeenRed
21:38
20:53
0354 3058
Reposted frommakswilczur makswilczur viawiksz wiksz
SeventeenRed
20:52
9060 860d
Reposted fromxmartii xmartii vianiskowo niskowo
SeventeenRed
20:51
[...] są takie podróże, gdy nie idzie się do jakiegoś miejsca, tylko do drugiego człowieka.
— Barbara Kosmowska - "Niebieski autobus"
Reposted frompuella13 puella13 vianiskowo niskowo
SeventeenRed
20:48
Może cierpimy właśnie dlatego, że o tym nie rozmawiamy.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
20:46
4528 6fc3 500
Reposted fromtwice twice vianiskowo niskowo
SeventeenRed
20:45
1917 9164 500
Reposted fromparkaboy parkaboy vianiskowo niskowo
SeventeenRed
20:43
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska vianiskowo niskowo

August 18 2017

SeventeenRed
21:15
Stay humble! Stay content!
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viasoulwax soulwax
SeventeenRed
21:13
Reposted fromfragles fragles viasoulwax soulwax
SeventeenRed
21:12
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove viasoulwax soulwax
SeventeenRed
21:12
Pisz do mnie czasem, bo umieram
Pisz tak, jakbyś myślał, że nigdy nikomu tego nie pokażesz
A później wyślij
Reposted fromxalchemic xalchemic viasoulwax soulwax
21:12
5944 a789 500
Reposted fromcalcifer calcifer viasoulwax soulwax
SeventeenRed
21:10
Trzeba coś w sobie mieć, żeby mało mówić, bo kiedy się mało mówi, to się myśli, i to dużo.
— Cecelia Ahern, Pamiętnik z przyszłości
SeventeenRed
21:08
SeventeenRed
21:06
miej dla mnie czas
— chciej mieć
Reposted fromvacannes vacannes viasoulwax soulwax
21:04
4804 2933 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl