Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

21:54
8983 2f16
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaalliwantisyou alliwantisyou
21:53
7611 8566
Reposted fromshitsuri shitsuri viapuszkamileny puszkamileny
SeventeenRed
21:53
21:51
21:50
7633 135b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaalliwantisyou alliwantisyou
SeventeenRed
21:50
I może przez krótką chwilę ty poczujesz to samo i też uśmiechniesz się do wspomnień, które na zawsze pozostaną naszą wspólną własnością. 
— Nicholas Sparks
Reposted frommefir mefir viaalliwantisyou alliwantisyou
SeventeenRed
21:48
SeventeenRed
21:48
7275 5b12
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaMerrry98 Merrry98
SeventeenRed
21:45
8304 9c07 500
modus operandi
SeventeenRed
21:44
0478 05ad 500
21:43
6472 4691
Reposted fromkniepuder kniepuder viatobecontinued tobecontinued
SeventeenRed
21:42
1111 2c8b
#girlpower
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued
SeventeenRed
21:41
1930 4d7f
21:40
0629 9f8f 500
Reposted fromink ink viapuszkamileny puszkamileny
SeventeenRed
21:39
8337 6c00
Reposted fromretaliate retaliate viamyslodsiewnia myslodsiewnia
21:38
1601 901e 500
Reposted frompupuch pupuch viainsanedreamer insanedreamer
SeventeenRed
21:32
Sitting back, looking at every mess that I've made
SeventeenRed
21:21

March 22 2017

SeventeenRed
22:19
SeventeenRed
22:19
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl